Komenda Powiatowa PSP w Augustowie mieści się na II piętrze budynku przy ul. Karola Brzostowskiego 2 w Augustowie. Godziny pracy Komendy 7.30 – 15.30 poniedziałek – piątek.

Interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań przyjmuje Komendant Powiatowy lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta Powiatowego w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 9.00.

W przypadku nieobecności komendanta powiatowego i jego zastępcy, w sprawach o których mowa powyżej interesantów przyjmuje kierownik komórki ds. organizacyjnych, który w zależności od charakteru sprawy może skierować interesanta do kierownika komórki właściwego ze względu na zakres realizowanych zadań.

Po godzinach pracy komendy powiatowej oraz w dniach ustawowo wolnych, interesantów w sprawach o których mowa powyżej przyjmuje strażak pełniący służbę na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP.

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie można:

 

 1. Złożyć pismo, podanie, wniosek, skargę lub petycję
 • przyjmuje Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, pokój Nr 301,
 1. Uzyskać dostęp do informacji o charakterze publicznym
 • sprawę załatwia Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, pokój Nr 301.
 1. Uzyskać zaświadczenie o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu
 • sprawę załatwia Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy, pokój Nr 203,
 • wymagane dokumenty: podanie do Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 maja 1, 16 – 300 Augustów, w godz. 8.00 – 15.00 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego

(Nr 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272).

 • z opłaty skarbowej zwolnione osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, wymienione w art. 7, ust. 1 – 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
 1. Uzyskać informację na temat warunków bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych rodzajów obiektów i form działalności
 • sprawę załatwia Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy, pokój Nr 310.
 1. Uzyskać informację o wymaganych dokumentach obowiązujących przy przekazywaniu obiektu do użytkowania
 • sprawę załatwia Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy, pokój Nr 310 .

Wzory dokumentów